Health and Population


Vaccinekaart van Java en Madoera 1901
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-05-01

 


[Kaart van particuliere ziekenhuizen, krankzinnigengestichten, leproserieën, ooglijdersziekenhuizen, sanatoria, doorgangs- en verpleeghuizen in Nederlandsch-Indië] (1931)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-04-03

 


[Gouvernementsziekenhuizen en medische laboratoria in Nederlandsch-Indië] (1931)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 010-04-09

 


Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera (1892)
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-04-06

 


Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling (de residentiën Djokjakarta en Soerakarta en het regentschap Krawang in hun geheel), de dichtheid der inlandsche bevolking volgens de in 1895 gehouden telling, tevens taalkaart
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 045-01-05

 


Overzichtskaart van Java en Madoera : aangevende de uitkomsten van het landrente-onderzoek naar den economischen toestand der bevolking in de gewesten alwaar de nieuwe regeling in 1916 volledig is ingevoerd, t.w. Bantam, Batavia, Preanger-regentschappen, Banjoemas, Kedoe, Semarang, Kediri, Pasoeroean en Besoeki
Source: Koninklijk Instituut voor de Tropen Map Collection: KK 044-02-04/06